image banner
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ vào ngày ngày 03 tháng 03 năm 2020. Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng, ngày 10 tháng 3 năm 2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2020.

Trong Nghị quyết, ngoài các vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2020; những giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay; việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án; về kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; về việc điều chỉnh nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 37/NQ-CP1 ngày 30 tháng 12 năm 2017; về đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về dân sự; về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế;.... Chính phủ đã thống nhất đối với Đề án tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025:

Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của Ủy ban Dân tộc nêu tại Tờ trình số 236/TTr-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2020 về Đề án tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, trong đó:

- Xác định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là các xã, thôn có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% trở lên.

- Phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển thành 3 khu vực và thôn đặc biệt khó khăn để thực hiện các chính sách, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Địa bàn đặc biệt khó khăn (Xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn): Là các xã, thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao; kinh tế - xã hội chậm phát triển; chất lượng nguồn nhân lực thấp; hạ tầng cơ sở yếu kém, nhất là về giao thông; điều kiện khám chữa bệnh, học tập của người dân còn nhiều khó khăn... Các xã, thôn nêu trên sẽ được nhà nước ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng; tạo sinh kế; phát triển nguồn nhân lực và các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho con người tiếp cận các dịch vụ cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách so với vùng phát triển; Địa bàn còn khó khăn (Xã khu vực II): Là các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng, còn thiếu hụt một hoặc một số điều kiện về cơ sở hạ tầng và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đối với các xã khu vực II, nhà nước hỗ trợ tạo sinh kế, đầu tư bổ sung một phần hạ tầng còn thiếu hụt, chủ yếu là thực hiện các chính sách đối với con người; Địa bàn bước đầu phát triển (Xã khu vực I): là các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%. Đối với các xã khu vực I, cơ bản để thực hiện chính sách đối với con người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

- Phân công Thủ tướng Chính phủ quyết định các tiêu chí để phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành các tiêu chí phân định, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I và thôn đặc biệt khó khăn gửi Ủy ban Dân tộc thẩm định. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định công nhận danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I; Ủy ban Dân tộc quyết định công nhận danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.

Trước đó, để thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tỏng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2030, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Đề án tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và trình Chính phủ tại tờ trình số 236/TTr-UBDT ngày 29 tháng 02 năm 2020.

Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thành 3 khu vực theo trình độ phát triển là căn cứ quan trọng để thực hiện các chính sách dân tộc, góp phần đầu tư có trong điểm và hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước.

§ Nghị quyết số 28/NQ-CP của Chính phủ

.

§ Tờ trình số 236/TTr-UBDT ngày 29/02/2020 của UBDT.

Nguyễn Hà Giang

1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 988
  • Tất cả: 45124