image banner
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc luôn có vị trí chiến lược quan trọng trong các giai đoạn cách mạng của đất nước. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Anh-tin-bai

Các cấp ủy đảng, chính quyền đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Nhiều nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số được lưu giữ, bảo tồn, phát huy; tập quán lạc hậu dần dần được xoá bỏ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: Kết cấu hạ tầng tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa thật sự đồng bộ; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh, kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững; chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều; giáo dục, y tế còn có mặt hạn chế; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của một số dân tộc từng bước bị mai một; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nơi, có lúc còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị có thời điểm chưa được quan tâm đúng mức.

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030, ngày 01/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030.

        Xem nội dung chi tiết Chỉ thị số 12-CT/TU Tải về

.

Nguyễn Hà Giang

1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 2 497
  • Tất cả: 116984